Привет, Гость!
На главную
Вход
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб
1 2 3 ... 6 >>

ТЕСТ АЗ ФАННИ СУFУРТА

Тэги:тестхо аз фанни тестҳо аз фанни ташкил ва технологияи раванди савдо | биология бо забони точики | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тест аз | фанни биология 2017 | тест аз фанни ботаника | тестхо аз фанни забони точики | тест аз фанни хукук | тестхо аз фанни хукуки инсон | саволу чавоб аз фанни биология | саолу чавоб | тестхои точики | тест аз фанни | калиди тестхо калиди тести аз фанни | тестхо бо калид тестхо бо чавобхои дуруст | тест 2018 | тестхо | тест | тести точики | тестщхои нав | тест барои мактаб | синфи 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | тестхо барои донишчуен | тест барои кафедраи | 2018
Добавил:Admin (09.04.2018 / 11:49)
Рейтинг:rating 81 article (0)
Прочтений:1374
Комментарии:0
ВАРИАНТИ 1.
1.Фоидагиранда ин:
а) шахси меросгиранда, гирандаи маблаѓ баъд аз вафоти суѓурташаванда онро худи суѓурташаванда таъин менамояд ва дар полиси суѓурта ќайд карда мешавад.
б) шахси меросгиранда, ки баъди суѓурташаванда маблаѓро мегирад.
в) соњаи фаъолиятї суѓуртакунандагон оид ба суѓурта, азнавсуѓуртакунї

2.Суѓуртаї њатмї ин:
а) суѓуртае, ки тибќи тартиби муќаррар намудаи ќонунгузории ЉТ њисоби шахсони њуќуќї ва воќеи
б) маљмўи њамаи шартномањои баста шудаи суѓурта
в) суѓуртае, ки тибќи тартиби муќаррар намудаи ќонунгузории ЉТ дар асоси шартномаи байни суѓурташавандаю суѓуртакунанда

3. Яке аз функсияњои суѓурта:
а) назоратї
б) њодисавї
в) портфелї

4.Ба њодисањои фавќулодаи фољеањо дохил мешавад:
а) наќлиёти, саноатї, экологї, сўхтор ва ѓайра.
б)обхезї, заминларза, тарма, тўфон
в) таркишњо, вайроншавї, фўруравии конструксияњо

5.Суѓурта чист:
а) суѓурта фаъолиятест, ки ба зарардидагон дасти ёрї дароз мекунад, яъне кафолати барќароркунии зарари расонидашуда мебошад
б) суѓуртае, ки тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории ЉТ дар асоси шартномаи байни суѓурташавандаю суѓуртакунанда
в)љавоби дуруст надорад.
6.Обхезї, заминљунбї, сел, фурўравињо,тарма, тўфон ба кадом намуди њодисањои фавќулода дохил мешавад:
а) фољеањо
б) садамањо
в) офатњои табиї

7.Вобаста ба объектњои суѓурта чанд соњаи суѓурта мављуд аст:
а) иљтимої, иќтисодї
б) шахси амволї , суѓуртаи масъулият
в) њаёт, кўдакон, њодисањои нохуш

8. Кадоме аз инњо ба намудњои суѓуртаи амволї дохил мешавад:
а) суѓуртаи омехтаи њаёт , суѓуртаи кўдакон , суѓуртаи аќди никоњ
б) суѓуртаи бино, чорво, воситањои наќлиёт, муфлисшавї
в) суѓуртаи зарари аз бозистии истењсолот расида.

9.Суѓуртаи муштарак чист:
а) ин ваќте, ки объекти суѓурта метавонд бо як шартнома ба якчанд суѓуртакунандањо тааллуќ дошта бошад
б) ин суѓуртаи якчанд суѓуртакунандагони як манфиат аз таввакалњои якхела мебошад.
в) ин суѓуртаи њаёт ва саломатии инсон мебошад.

10. Суѓуртакунанда, ки уњдадорињои худро оид ба суѓурта аз њисоби маблаѓњо ва захирањои худї адо намекунад, вазифадор аст, ки уњдадорињоро бори охир азнавсуѓуртакунї пўшонад, ин кадом намуди суѓуртакунї мебошад:
а) худсугуртакунї
б) суѓуртаи муштарак
в) азнавсуѓуртакунї

11. Суѓуртаи ихтиёри чист:
а) ин шакли асосии суѓурта аст, ки тавассути он суѓуртаи тиљоратї дар тамоми низоми суѓуртаи љањон бунёд гардидааст.
б) суѓуртае, ки тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории ЉТњисоби шахсони њуќуќї ва воќеї
в) маљмуи њамаи шартномањои басташудаи суѓурта

12.Суѓуртаи муштарак дар кадом моддаи Кодекси Граждании ЉТ оварда шудааст:
а) дар моддаи 1030 Кодекси Граждании ЧТ
б) дар моддаи 1045 Кодекси Граждании ЧТ
в) дар моддаи 1055 Кодекси Граждании ЧТ

13.Худсугуртакунї чист:
а) ин алтернатива оид ба суѓуртаи тиљоратї мебошад
б) ин суѓуртаи амвол ва манфиатњои амволи мебошад
в) ин суѓуртаи як суѓуртакунанда бо шартњои дар шартнома муайяншуда мебошад.

14. Вазифаи асосии суѓурта дар чист:
а) маљмуи њамаи шартномањои басташудаи суѓурта
б) њарчи зудтар барќарор кардани зарари расонидашуда, ёрї расонида мешавад
в) љавоби дуруст надорад

15.Шартномаи суѓурта чист:
а) ин шакли њуќўќи муносибати дутарафа байни иштирокчиёни суѓурта мебошад.
б) ин шакли воќеї муносибати иштирокчиён мебошад.
в) ин муносибати байни одамон мебошад.
г) љавоби б ва в дуруст аст.

16.Заминаи бастани шартномаи суѓурта чанд хел мебошад:
а) ду хел
б) се хел
в) панљ хел
г) як хел

17. Дар хуљљат бояд кадом маълумотњо нишон дода шавад:
а) ном ва суроѓаи тарафхо
б) обекти суѓурта
в) њадди нињоии маблаѓи суѓурта
г) њамаи љавобњо дуруст аст.

18. Ба шартномаи суѓурта метавонад дигар эзоњо ворид карда шавад, ки онњоро чї меноманд:
а) Клаузула
б) Франшиза
в) Форс-маржор
г)њамаи љавобњо дуруст аст.

19. Ба шартномаи хавфи сиёсї метавонад кадом эзохо ворид карда шавад:
а) Форс –маржор
б) Клаузула
в) Франшиза

20. Шањрванд аз рўи намуди суѓурта аз њодисањои нохуш ба маблаѓи 7500 сомон шартнома баст. Суѓуртакардашуда љароњат гирифт, ки дар натиља ташкилоти сугурта ба у 30% -и маблаѓи суѓуртавиро дод. Суѓуртакардашуда боз баъд аз чанд ваќт љароњат гирифт ва ташкилоти суѓуртавї муќарар намуд ки љароњати гирифташуда 46% - и маблаѓи суѓуртавиро ташкил дод. Муќарар намоед, ки кадом маблаѓ ба суѓурташаванда дода мешавад.

а) 4665 сомон
б) 2835 сомон
в) 2250 сомон
г) 2415 сомон

ВАРИАНТИ 2

1. Миёнаравњои бозори суѓурта , кињо ба њисоб меравад:
а) раисон, муовинон
б)намояндагон, брокерњо
в) диллерњо
г) љавоби дуруст вуљуд надорад.

2. Дар бозори суѓурта фаъолияти маркетинг кадом самтњоро дар бар мегирад:
а) омўзиши бозор бо маќсади муайян намудани таќозо нисбат ба суѓурта
б) беэтинои ба суѓуртае, ки дар давраи сотсиалистї вуљуд дошта.
в) муайян намудани нархи хизмати суѓурта.
г) љавоби а ва в дуруст аст.

3.Хариду фурўши суѓурта бо воситаи чї ба расмият дароварда мешавад:
а) хуљљат
б) шартнома
в) когазњои ќиматнок
г) љавоби дуруст вуљуд надорад.

4.Сохти таркибии руйпушкунии харољоти бозори суѓуртаро чанд раванд муайян менамояд:
а) се раванд
б) ду раванд
в) панљ раванд
г) њамаи љавобњо дурустаст.

5. Таблиѓи суѓурта аз чї вобастааст:
а) нарху наво
б) миќдори мизољон
в) хаљми маблаѓи суѓурта
г) њамаи љавобњо дуруст аст.

6) Суѓуртаи масъулият дар Тољикистон соли чанд ќабул шудааст:
а) 10. 07. 1996
б) 10. 06. 1996
в) 20. 08. 1996
г) 25. 05. 2000

7.Амали шартномаи њаёт дар кадом маврид ќатъ мегардад:
а) зиёда аз 2 моњ напардохтани ьаыыи сущуртавї
б) зиёда аз 3 моь напардохтани ьаыыи сущуртавї
в) зиёда аз 6 моь напардохтани ьаыыи сущуртавї8. Дар давоми амали шартномаи сущурта, фикри сущурташаванда дар бораи таъини шахси сеюм тащир ёбад = дар ин бора ба ташкилоти сущурта хабар медиьад ё не:
а) хабар намедиьад
б) ьамаи жавобьо дуруст
б) хабар медиьад

9.Суѓуртаи масъулияти шањрвандон, соњибони наќлиёт ба кадом шакли суѓурта дохил мешавад:
а) иловагї
б) ихтиёрї
в) њатмї
г) њамаи љавобњо дурустанд.

10. Кї метавонад, дар суѓуртаи ўњдадории соњибони воситањои наќлиёт њамчун суѓурташаванда баромад кунад:
а) шахси њуќуќї
б) шахси воќеї
в) љавоби а ва б дуруст
г) љавоби дуруст нест.

11. Кадоме аз воситањои дар поён овардашуда ба объекти суѓуртаи ўњдадории соњибони воситањои наќлиёт дохил мегардад:
а) мошини сабукрав
б) мотосикл
в) мошини боркашон
г) њамаи љавобњо дурустанд.

12. Шартномаи суѓуртаи њатмии ўхдадории соњибони воситахои наќлиёт то кадом муњлат баста мешавад:
а) 1 сол
б) 1 моњ
в) 6 моњ
г) 3 сол

13. Дар кадом асос шартномаи суѓуртаи воситањои наклиёт баста мешавад:
а) аризаи хаттї
б) аризаи дањонї
в) љавоби а ва б дуруст
г) шањодатномаи ронандагї

14. Пули суѓуртавї- ин:
а) ваќте ,ки объекти суѓурта метавонад бо як шартнома ба якчанд
суѓуртакунандањо тааллуќ дошта бошад.
б)
Скачать txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
На главную
0 / 3

1Tjk.Ru шеърҳо табрикотҳои табрикномаҳо бо зодруз туй

Statok.net Яндекс.Метрика
© 1tjk.ru 2017