Привет, Гость!
На главную
Вход
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб
1 2 3 ... 6 >>

Билети ГЭК , масъалахо ва Тестхо аз фани Молия

Тэги:тестхо аз фанни тестҳо аз фанни ташкил ва технологияи раванди савдо | биология бо забони точики | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тест аз | фанни биология 2017 | тест аз фанни ботаника | тестхо аз фанни забони точики | тест аз фанни хукук | тестхо аз фанни хукуки инсон | саволу чавоб аз фанни биология | саолу чавоб | тестхои точики | тест аз фанни | калиди тестхо калиди тести аз фанни | тестхо бо калид тестхо бо чавобхои дуруст | тест 2018 | тестхо | тест | тести точики | тестщхои нав | тест барои мактаб | синфи 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | тестхо барои донишчуен | тест барои кафедраи | 2018
Добавил:Admin (09.04.2018 / 11:40)
Рейтинг:rating 79 article (0)
Прочтений:1161
Комментарии:0
Масъалаи № 1

Нархи таљњизот дар аввали сол 8 640 сомонї буда дар семоњаи 1-ўм фурўши таљњизот ба 5 028,6 сомонї дар семоњаи 2-юм дохилшавии воситањои асосї ба 8 000 сомонї ба наќша гирифта шудааст. Меъёри истењлокї 15 %-ро ташкил медињад. Суммаи истењлокиро барои соли наќшавї њисоб кунед, корхона мувофиќи сиёсати ба њисобгирї методи тези истењлокиро истифода мебарад.


Масъалаи № 2

Дар асоси њисоботи тавозуни ширкати «Тиљорат» шартњои зеринро иљро кунед.
а) суммаи ўњдадорињои кутоњмуддатро муайян кунед.
б) суммаи фаъолњои љориро муайян кунед.
в) суммаи фаъолњои тезфурўхтанашавандаро муайян кунед.

Фаъол (Актив) Сумма Ѓайрифаъол (Пассив) Сумма
Пулњои наќд 55 000 Маблаѓњои пардохтшаванда 60 000
Ќарзњои дебиторї 103 000 Векселњо 90 000
Захирањо 75 000 Сармояи худї 190 000
Мошинњо ва таљњизотњо 110 000 Сањмияњо 103 000
Бино ва замин 185 000 Фоидаи таќсимнашуда 85 000
Њамагї 528 000 528 000Масъалаи № 3

Љамъияти сањњомии «Ќолинњо» ва «Абрешим» харидани ќоѓазњои ќиматнокро ба наќша гирифтааст. Маблаѓњои худии љамъияти сањњомии «Ќолинњо» 5 000 сомонї ва суммаи зарарњои ѓайричашмдошт 3 500 сомониро ташкил медињад. Маблаѓњои худии Љамъияти сањњомии «Абрешим» 30 000 сомонї ва зарари гайричашмдошт 12 000 сомониро ташкил медињад. Кадом аз чамъияти сањњомї хавфи ками маблаѓгузорї дорад?
Зариби хавфи маблаѓгузории чамъиятњои сањњомї муайян карда шавад.


Масъалаи № 4

Талаботи корхонаи истењсолиро ба воситањои гардон нисбати ашё ва масолењ муайян кунед.
Њисоби талабот ба воситањои гардон барои семоња (сомонї)

Нишондодњо Андозаи нишондодњо
Харољот нисбати ашёи хом ва масолењ
Миќдори рўзњо
Харољоти якрўзаи ашё ва масолењ
Меъёри захирањо, дар рўзњо 25 200
90
?
28


Масъалаи № 5


Зариби боздењии воситањои асосї ва андозаи сарфакории маблаѓгузориро нисбати воситањои асосї дар натиљаи зиёд (кам) шудани боздењии фондњои асосї аз рўи љадвали зерин муайян кунед:
њазор сомонї

Нишондодњо Давра Дигаргунињо
2013 2014
Даромад аз фурўши мањсулот (сомонї)
Арзиши миёнаи солонаи фондњои асосї (сомонї)
Боздењии фондњои асосї
Ѓунљоиши фондњои асосї 100 000

55 000
?
? 120 000

60 000
?
?


Масъалаи № 6

Гирдгардиши воситањои гардон ва андозаи озод шудани маблаѓњои пулиро аз гардиш (ба гардиш) дар натиљаи тез шудан (суст шудан) гирдгардиши воситањои гардонро аз рўи љадвали зерин муайян кунед:
сомонї
Нишондодњо Давраи тањлилї Дигаргунињо
2013 2014
Мањсулоти солонаи фурўхташуда
Миќдори рўзњои тањлилї
Маблаѓи якрўза
Боќимондаи миёнаи воситањои гардон
Давомнокии як гардиш (рўз)
Зариби гирдгардиши воситањои гардон (маротиба) 27 000
90
?
9 900
?
? 28 800
90
?
10 240
?
?Масъалаи № 7

Зариби пардохтпазирии љорї ва таъмин будан ба маблаѓњои худии корхона муайян карда шавад.

1. Активњои гардони корхона (ќисми 2 актив тавозун)
- 450 000 сомонї.
2. Ӯњдадорињо (3 - пассиви тавозун) - 210 000 сомонї.
3. Сарчашмаи маблаѓњои худии корхона (ќисми 1 пассиви
тавозун) - 530 000 сомонї.
4. Активњои ѓайригардони корхона (ќисми 1активи тавозун)
- 410 000 сомонї.


Масъалаи № 8

Корхонаи истењсолии «Раъно» мувофиќи шартномаи лизингї таљњизотро ба иљораи дарозмуддат гирифтааст. Арзиши объекти лизингї 100 000 сомонї буда, мўњлати лизинг 8-солро ташкил медињад. Меъёри фоиз дар як сол 10 %-буда, пардохти лизингї дар як сол 2 маротиба супорида мешавад.
Пардохти лизингї нисбати ширкати лизингї барои 8 сол њисоб карда шавад.

Масъалаи № 9

Дар асоси маълумотњои зерин фоида ва нишондињандаи даромаднокиро нисбати фондњои истењсолї ва арзиши аслии мањсулот муайян кунед.
Даромад аз фурўши мањсулот 12 000 њазор сомонї
Арзиши аслии пурраи мањсулот 6 500 њазор сомонї
Андоз аз арзиши иловашуда 1 830,50 њазор сомонї.
Арзиши миёнаи солонаи фондњои асосии истењсолї ва воситањои гардон 35 000 њазор сомонро ташкил медињад.Масъалаи № 10

Фоида аз фурўши мањсулот, фоидаи тавозунї ва фоидаи софи љамъияти сањњомии «Хушрӯз» њисоб карда шавад.
Маблаѓ аз фурўши мањсулот 188 451 њазор сомонї
Харољотњо оиди истењсол ва фурўши мањсулоти тайёр
144 819 њазор сомонї
Даромадњои ѓайрифурўшї 8 818 њазор сомонї.
Харољотњои ѓайрифурўшї 33 642 њазор сомонї.
Пардохт аз фоида ба буљети давлатї 15 %-ро ташкил медињад.Масъалаи № 11

Љамъияти сањњомии «Ќолинњо» аз бонки «Эсхата» 500 000 доллари ИМА-ро ба мўњлати 4 моњ мувофиќи шартнома бо фоизи 23 %-зи солона гирифтааст.
Фоизњои ќарз пешакї пардохта мешавад
Нисбати Љамъияти сањњомии «Ќолинњо» чанд доллари ИМА дода мешавад?
Љамъияти сањњомии «Ќолинњо» ба бонки «Эсхата» бояд чанд доллари ИМА-ро баргардонад.
Масъалаи № 12

ЉС «Кайњон» суѓуртаи амволро бо наќша гирифтааст ва ширкати суѓуртакунандаи аз њама устуворро бояд интихоб кунад.
Ширкати суѓуртаи «Хуљанд» дорои нишондињандањои зерин аст.
Пардохти суѓуртавї - 5 000 сомонї.
Боќимондаи маблаѓњо дар фонди захиравї дар охири сол - 45 сомонї.
Љуброни суѓурта - 4 100 сомонї.
Харољотњо барои ташкили корњои суѓуртавї - 480 сомонї.
Нишондињандањои ширкати «Соњибкорбонк»:
Пардохти суѓуртавї - 4 000 сомон
Боќимондаи маблаѓ дар фонди захиравї
дар охири сол - 40 сомонї.
Љуброни суѓуртавї - 2 000 сомонї.
Харољотњо барои ташкили корњои суѓуртавї 500 сомонро ташкил медињад.
ЉС «Абрешим» ба кадом аз ширкати суѓуртавї бояд амволи худро суѓурта кунад.
Зариби уствории молиявии ширкатњои суѓуртавї муайян карда шавад.
Масъалаи № 13

Љамъияти сањњомии «Зинат» ба иљора маѓозаи «Гулбањор»-ро
Скачать txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
На главную
0 / 8

1Tjk.Ru шеърҳо табрикотҳои табрикномаҳо бо зодруз туй

Statok.net Яндекс.Метрика
© 1tjk.ru 2017