Привет, Гость!
На главную
Вход
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб
1 2 3 ... 30 >>

иктисодиёт корхона тестхо

Тэги:тестхо аз фанни тестҳо аз фанни ташкил ва технологияи раванди савдо | биология бо забони точики | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тест аз | фанни биология 2017 | тест аз фанни ботаника | тестхо аз фанни забони точики | тест аз фанни хукук | тестхо аз фанни хукуки инсон | саволу чавоб аз фанни биология | саолу чавоб | тестхои точики | тест аз фанни | калиди тестхо калиди тести аз фанни | тестхо бо калид тестхо бо чавобхои дуруст | тест 2018 | тестхо | тест | тести точики | тестщхои нав | тест барои мактаб | синфи 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | тестхо барои донишчуен | тест барои кафедраи | 2018
Добавил:Admin (09.04.2018 / 11:46)
Рейтинг:rating 80 article (0)
Прочтений:4557
Комментарии:0
Тестхои миёна - 100
1. Максад аз омухтани фанни «Иктисодиёти корхона» дар чист?
1.чараёни истехсолот.
2.тавсиф ва шархи фаъолияти хочагидории корхона
3.хар ду чавоб дуруст

2. Мухити сохибкори чи гуна тавсиф мешавад?
1.вазъи иктисодиву сиёси ва мухити хукуки.
2.мухити институтсионали, мухити ичтимои-мадани, технологи, чугрофи.
3.хар ду чавоб дуруст.

3. Вазъияти иктисоди чиро муайян мекунад?
1.даромад ва кобилияти харидории ахоли, сатхи бекори ва шуглварзи.
2.дарачаи озодии иктисодии сохибкорон, имкониятхои сармоягузори.
3.хар ду чавоб дуруст.
4. Усулхои тадкики фан кадомхоанд?
1.мушохидаи омори ва тахлили киёси.
2.тамсилахои риёзи, усулхои тасвири графики, тамсиласозии иктисоди-риёзй.
3.хар ду чавоб дуруст.
5. Дар замони муосир комёбии фаъолияти сохибкори чи гуна амали мегардад?
1.донистани назарияи умумии иктисоди ва сохиби илми иктисодии муайян будан.
2.донистани назарияи умумии иктисоди ва истифода бурда тавонистани усулхои гуногуни микдори барои хисоб.
3.хар ду чавоб дуруст.
6. Дар иктисоди бозоргони самаранокии кори корхона чи гуна муайян карда мешавад?
1.бо микдори махсулоти истехсолшуда.
2.бо андозаи фоидаи хангоми фуруши мол бадастомада, ки дорои талаботи кобили пардохти бошад.
3.хар ду чавоб дуруст.
7. Корхона чист?
1.субъекти мустакили хочагидорист, ки бо максади конеъ намудани талаботи чамъият ва гирифани фоида фаъолияти истехсоли мебарад ва кору хадамоти мухталифро ба ичро мерасонад.
2. субъекти мустакили хочагидори мебошад, ки барои конеъгарднии талаботи чамъияти ва гирифани фоида кор ичро намуда, хадамоти мухталифро пешниход мекунад.
3.хар ду чавоб дуруст.

8. Максади олии фаъолияти сохибкори кадом аст?
1.зиёд будани самара назар ба харочот, яъне ба даст овардани фоидаи калони имконпазир ё ноил шудан ба даромаднокии баланд.
2.зиёд будани харочот назар ба самара, яъне ба дасг овардани фоидаи калони имконпазир ё ноил шудан ба даромаднокии баланд.
3.хар ду чавоб дуруст.

9. Мувофики тааллукияти сохави корхонахо ба кадом намудхо чудо мешаванд?
1.вобаста аз хосияти махсулот, таъинот ва махсулоти тайёр, мавсими кор дар як сол.
2.корхонахои саноати, тичорати, наклиёти, сохаи хадамот.
3.хар ду чавоб дуруст.

10. Мувофики ташкили истехсолот корхонахо чи гуна тасниф мешаванд?
1.вобаста аз хосияти махсулот;
2.корхонахои саноати, тичорати, наклиёти, сохаи хадамот.
3. чавоби дуруст надорад.

11. Вобаста аз максади фаъолият симохои юридики ба кадоме аз гуруххои зерин тааллук доранд?
1.ба ташкилотхои тичорати ва гайритичорати.
2.ба ташкилотхои давлати.
3. хар ду чавоб дуруст.
12. Ташкилотхои тичорати дар кадом шакл ташкил мешаванд?
1.рафикиятхо ва чамъиятхо, кооперативхои истехсоли, кооперативхои муштариёна.
2. корхонахои давлативу мунисипиали, рафикиятхо ва чамъиягхо, кооперативхои истехсоли.
3. кооперативхои истехсоли, иттиходияхои чамъияти ё дини, хазинахои хайрия ва гайра.
13. Мафхуми фондхои асоси кадом аст?
1. Фондхои асоси кисми фондхои истехсоли (воситахои мехнат) мебошанд. ки дар якчанд гардиши истехсоли истифода шуда, шакли табиии худро нигох медоранд ва арзиши худро тадричан ба кадри фарсудашави ба арзиши махсулоти тайёр мегузаронанд.
2. Фондхои асоси - кисми фондхои истехсоли мебошанд, ки шакли ибтидоии худро дар чараёни як силсилаи истехсоли тагйир дода, арзиши худро пурра ба арзиши махсулоти тайёр мегузаронанд.
3.хар ду чавоб дуруст.

14. Намудхои таркиботи фондхои асоси кадомхоанд?
1.истехсоли, технологи.
2.чисмони, маънавй, ичтимои, иктисоди.
3.хар ду чавоб дуруст.
15. Намудхои фарсудашавии фондхои асоси кадомхоанд?
1.чисмонй, маънави, ичтимой, иктисоди.
2.модди, чисмони, таъчили.
3. хар ду чавоб дуруст.

16. Формулаи боздехи фондхо:
1.Фо = V/A м;
2.Фо = А / V м;
3.Хар ду чавоб дуруст.

17.Формулаи гунчоишнокии фондхоро муайян кунед.
1.Фе = V/A м;
2.Фе = А / V м;
3.хар ду чавоб дуруст.

18. Бардошти истехлокии фондхои асоси ин:
Хурдашавии фондхои асоси;
Чараёни ба арзиши аслии махсулоти истехсолшаванда гузарониднаи арзиши фондхои асоси;
Баркароркунии фондхои асоси;
Харочот оид ба нигохубинии фондхои асоси.

19. Мафхуми прогресси илми – техники ин:
1.ПТИ – ин протсесси бефосилаи тадбики навоварихои техники ва технологияи ташкили тахсилот ва мехнатро дар асоси тадбики кашфиётхои донишхои илми мебошад.
2.ПТИ - ин бо таври кулли таъсиррасонии кашфиётхои илму – техники дар истехсолот ва иктисодиётро ташкил медихад, яъне дарачаи олии рушди ПТИ - ро ифода менамояд.
3.хар ду чавоб дуруст.

20. Мафхуми револютсияи илми – техники:
1.РТИ – ин бо таври кулли таъсиррасонии кашфиётхои илму – техники дар истехсолот ва иктисодиётро ташкил медихад, яъне дарачаи олии рушди ПТИ - ро ифода менамояд.
2.РТИ – ин протсесси бефосилаи тадбики навоварихои техники ва технологияи ташкили тахсилот ва мехнатро дар асоси тадбики кашфиётхои донишхои илми мебошад.
3.Хар ду чавоб дуруст.

21. Тадбики самаранокии иктисодии прогрессии илми - техники
1.Самаранокии иктисоди тадбики ПТИ – дар натичаи он баландшавии хосилнокии мехнат, камшавии мехнат гунчоишнокии махсулот, харочотхои метериали ва арзиши махсулот, зиёдгардидани фоида ва рентабелнокии истехсолот инъикос карда мешавад.
2.Самаранокии ичтимои дар натичаи тадбики ПТИ, баланд шудани малакаи ихтисоси коргарон ифода мешавад.
3.Хар ду чавоб дуруст.

22. Коэффисиенти механиконии истехсоли махсулот:
1.Кмим = М бо мош/ МуК;
2.Кмим = М МуК / М бо мош;
3.Хар ду чавоб дуруст.

23. Коэффисиенти автоматикунони истехсоли махсулот:
1.Каим =МуК / Мавт;
2.Каим = Мавт / МуК;
3.Хар ду чавоб дуруст.

24. Коэффисиенти дарачаи сатхи механиконии мехнат.
1.Кмам = Ам / А умуми;
2.Кмам = А умуми/ Ам;
3.Хар ду чавоб дуруст.

25.Сатхи сифати махсулот чист?
1.Натичаи умумии мукоисаи сифатхои техники, эстетики ва нишондодхои устувори, бехатарии истифодаи махсулоти сифаташ муайян карда шавандаи бо нишондодхои мувофики махсулоти базави ташкил медихад. Махсулоти базави шуда метавонад махсулоте, ки дар хозира сифати бехтарин дошта хисоб шудааст.
2.Ин чунин махсулотхое мебошад, ки сифат ва нархи онхо ба талаботхои конкретии харидорон мувофикат намуда барои харидорон фоидаовар бошад нисбат ба махсулотхои анолагии (хаминхелаи) ракобатчиён.
3.Хар ду чавоб дуруст.

26. Дар кадом мархилаи давраи хаётии махсулот корхона фоидаи максималиро сохиб мешавад.
1.дар мархилаи чорикуни;
2.дар мархилаи кохиш;
3.дар мархилаи рушд.

27. Талаботи харидори чист?
1.тайёр будани харидорон барои хариди микдори муайяни молхои бо нарххои бозори дар фосилаи муайяни вакти додашуда;
2.тайёр будани харидорон дар хамин фосилаи вакт барои хариди молхо бо нарххои муайян;
3.вазъи тайёрии истеъмолкунандагони эхтимоли барои хариди мол.


28.Асоси муваффакияти махсулот кадом аст:
1.сатхи махсулот аз руи андеша;
2.тавсифи вокеии махсулот;
3.арзаи махсулот бо хизматрасонии баъди фуруш.

29.
Скачать txt | fb2
1 2 3 ... 30 >>
На главную
0 / 3

1Tjk.Ru шеърҳо табрикотҳои табрикномаҳо бо зодруз туй

Statok.net Яндекс.Метрика
© 1tjk.ru 2017